ازدواج هنرمندان، شعر

  • طرح هولناک چند پرسشِ همواره

    بررسی شتاب‌زده سویه‌های عینی «دوگانه‌ی زندگی هنرمندانه و زندگی زناشویی» فاطمه اختصاری   گاه در مواجهه دو ساحت «خلق اثر هنری» و «زیست‌جهان هنرمند» تناقض‌هایی برای هنرمند ایجاد می‌شود که در نهایت او را با پرسش‌هایی بنیادین تنها می‌گذارند. پرسش‌هایی که مستقیما به نوع مواجهه هنرمند با اجتماع ارتباط دارد و انتخاب شکل زیست هنرمندانه…