کنار جاده‌ی فرعی

مجموعه شعر ، ۱۳۹۲، نشر نیماژ

انتشارات زیرزمینی قابل دریافت باشد.
به امید آزادی ایران و رهایی از سانسور

دریافت سانسورهای این کتاب 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *