Audio

  • معرفی کتاب – معرفی نویسنده – صدای مؤلف

    دو شعر از کتاب “بت بزرگ” را با صدای فاطمه اختصاری را در سایت شهرگان گوش کنید. با بیوگرافی کوتاهی از او به قلم “ساره سکوت” : http://shahrgon.com/fa/64805-2/   شعر اول http://shahrgon.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/audioclip-Ekhtesari2.mp4 شعر دوم http://shahrgon.com/fa/wp-content/uploads/2018/04/audioclip-Ekhtesari1.mp4