سال ۹۵

  • چرا سال ۹۵ سال خوبی نبود؟

    فاطمه اختصاری   شاید خط کشی بین سال ها و ماه ها کار جالبی نباشد و درواقع این خط کشی ها تنها قراردادهایی باشد برای بررسی رویدادها و اتفاقات -که معمولا این مرزها چندان هم دقیق نیستند-. برای مثال وقتی شعر دهه ی هشتاد را بررسی می کنیم بخشی از این جریان در انتهای دهه…