داستان کوتاه، مجموعه داستان ابی، پدر، فاطمه اختصاری

  • داستان «پدر»

    داستان پدر را در نشریه ادبی بانگ بخوانید و با صدای نویسنده بشنوید