زنده نمی‌مانیم

Language:
فارسی و نروژی

مجموعه شعر دوزبانه‌ی فارسی و نروژی
فاطمه اختصاری
ترجمه‌ی نینا زنجانی

خرید نسخه‌ی چاپی